Habarlar

 • Işiňiziň howpsuzlygy üçin täze deri kesmäge garşy we täsirlere garşy ellikler!

  Işiňiziň howpsuzlygy üçin täze deri kesmäge garşy we täsirlere garşy ellikler!

  Täze deri kesmek we täsirlere garşy elliklerimiziň çykarylandygyny habar bermek isleýäris!Bu ellikler ýokary hilli sygyrdan ýasalyp, kesmekden we şikeslerden goramagy üpjün edýär.Elliklerimiz halkara ülňülerine laýyk gelmek üçin berk synag edildi, ensurin ...
  Koprak oka
 • Dürli taktiki ellikleriň geýiş effektlerini görkezmek

  Dürli taktiki ellikleriň geýiş effektlerini görkezmek

  Täsirine garşy, Kesmäge çydamly, süýşmäge garşy we aşaga çydamly, Wibrasiýa garşy atyş / Aw / daga çykmak / Taktiki / Okuw poliesteri / Sintetiki deri / Kauçuk # ellikler # tälim # sport # täsiri # motosikl nitril, HPPE Çeýe, garşylyga garşy, çydamly https: // w ...
  Koprak oka
 • SONICE täze täsir ellikleri maslahat berilýär

  SONICE täze täsir ellikleri maslahat berilýär

  Diňe täsirlere çydamly bolman, eýsem elleriňizi gowy gorap bilýän, kesmäge garşy we skidka garşy funksiýalary hem bar.Yzky bamperler iş wagtynda bogunlaryňyzy şikeslerden gorap bilýän TPR-den ýasalýar we gurluşykda, senagatda, ulagda islendik howply işe ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Kesilen çydamly ellikleriň syryny bilýärsiňizmi?

  Kesilen çydamly ellikleriň syryny bilýärsiňizmi?

  Biziň iň möhüm bölegimiz hökmünde, goragy nädip ýokarlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?Elleriňizi goramak üçin iň möhüm gorag enjamy hökmünde, ony nähili ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Indiki, bu hünär bilimlerini siziň bilen paýlaşaryn.Gündelik durmuşda ellikler eliňizi goramak üçin iň oňat guraldyr ....
  Koprak oka
 • Iň köp satylýan taktiki ellik teklipleri

  Iň köp satylýan taktiki ellik teklipleri

  Önümiň beýany El köýnegini we sürtülmesini ýokarlandyrmak üçin Cowbuck deri ýama blok, rahatlygy, mikrofibre we el arka bogunlarynyň çaknyşmagyna garşy elastik basgançak mata, el arka bogunlaryny has gowy goramak, gysgyçlar Velcro sazlanyp bilner Dizaýn aýratynlyklary -Touchable scr ...
  Koprak oka
 • Milli howpsuzlyk geňeşiniň sergi tejribesini paýlaşmak

  Milli howpsuzlyk geňeşiniň sergi tejribesini paýlaşmak

  2023-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Lianyungang Sonice Industry Co., Ltd. ABŞ sergisine gatnaşdy, serginiň ady Milli Howpsuzlyk Geňeşi diýlip atlandyrylýar, bu günler kompaniýamyz köp bilim aldy, ellik öndürmekde käbir tejribe alyşdy. deň-duşlarymyz bilen köp duşuşdyk ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan kesilen çydamly ellikler

  Poslamaýan polatdan kesilen çydamly ellikler

  1. Professional kesişe garşy pyçak pyçagynyň zeperlenmeginiň öňüni almak Ellerimizi netijeli goraň 2. Pikirli dizaýn, geýmek we çykarmak meselesini azaldýar.3. wearumşak we geýmek üçin amatly, kesişe garşy gorag.316L poslamaýan aty kabul etmek ...
  Koprak oka
 • Täze şoka çydamly ellikler

  Täze şoka çydamly ellikler

  Bu yrgyldylara garşy elliklerimiz.Özboluşly hloropren rezin palma pad, ýeňil, dem alýan pagta / neýlon trikota with bilen birleşdirildi.ANSI S2.73 / ISO 10819 / EN388 / EN420 Kepillendirilen täsin hloropren rezin palma pad ýeňil, dem alýan 7 ölçegli pagta / neýlon bökdençsiz ...
  Koprak oka
 • Silikon arassalaýjy ellikleriň ulanylyşy näme?

  Silikon arassalaýjy ellikleriň ulanylyşy näme?

  Indi aýallaryň hemmesi gözelligi gowy görýärler, ýüz bolsa olar üçin iň möhüm bölek, soň bolsa eller.Şeýle-de bolsa, öý işi bilen meşgullanýan her kim gap-gaç ýuwmagyň gaty zyýanlydygyny bilýär.Ellerini goramak üçin köp adam ellik geýmegi halaýar, ýöne adaty pla ...
  Koprak oka
 • SONICE welosiped ellikleriniň artykmaçlyklary

  SONICE welosiped ellikleriniň artykmaçlyklary

  Ellikli welosiped sürmek, SONICE el howpsuzlygy bilen tüýs ýürekden alada edýär, SONICE üç ölçegli salkyn şekilli, amatly tutma we goşa goragly.1. warmyly we sowuk saklaň Elleriň temperaturasyny saklamak ellikleriň esasy işi, espe ...
  Koprak oka
 • Kesilen çydamly ellikleri nädip ulanmaly?

  Kesilen çydamly ellikleri nädip ulanmaly?

  Önümçilikde we durmuşda kesilen çydamly ellikleriň roly görnüp dur we kesilen çydamly ellikleri dogry geýmek has möhümdir.Onda, kesilen çydamly ellikleriň ulanylyşy näme?SONICE sizi bilelikde bilmek üçin alyp gelsin!...
  Koprak oka