Kesilen çydamly ellikleriň syryny bilýärsiňizmi?

Biziň iň möhüm bölegimiz hökmünde, goragy nädip ýokarlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?Elleriňizi goramak üçin iň möhüm gorag enjamy hökmünde, ony nähili ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Indiki, bu hünär bilimlerini siziň bilen paýlaşaryn.

Gündelik durmuşda ellikler eliňizi goramak üçin iň oňat guraldyr.Esasanam bezeg we agaç işläp bejermek ýaly käbir howply pudaklar üçin,çydamly ellikleri kesiňpeýdaly we zerur şahsy gorag enjamlarydyr.Kesişe garşy ellikler diňe bir agramda ýeňil bolman, eýsem kesmäge garşy gowy funksiýa hem bar, şeýle hem barkesmäge garşy, pyçak we beýleki ýiti gyralar bilen elleriň kesilmeginden netijeli gorap bilýän, pyçaklara garşy, süýşmäge garşy we aşaga çydamly aýratynlyklar, ulanyjylara ýiti kesmek, mehaniki kesmek we kesmek ýaly köp görnüşli şikesleri azaltmaga ýa-da blokirlemäge kömek edip biler. elimiziň howpsuzlygyny goraň.

主 图 _3

Bu güýçli ellikleriň haýsy materiallardan ýasalandygyny bilýärsiňizmi?

Önümlerimiz esasan HPPE, Nitrile, PU, ​​aýna süýüm we beýleki materiallardan durýar, sebäbi bu materiallaryň ýokary goragy talap edýän senagat önümleri üçin amatly aýratynlyklary bar.Mysal üçin, HPPE ajaýyp suwa garşylygy we poslama garşylygy bar we ýokary temperatura we basyşlara çydap bilýär.Aýna süýüm diňe bir ajaýyp kesiş garşylygy bilen çäklenmän, kislota we aşgar garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we ýokary güýji hem bar.Neýlon, ýeňil ýeňil kesişe garşy aýratynlyklary bolan, dürli ýagdaýlaryň ulanylmagyna uýgunlaşyp bilýän, häsiýetleri ýumşak, könelişme we oňat çeýeligi, uzak möhletli geýmek we ulanmak üçin amatly materialdyr.Hut şu ajaýyp maddy aýratynlyklar biziň ýokary hilli önümlerimizi döredýär.

Bazarda ellik önümleriniň giň görnüşi bar, şonuň üçin nädip çalt we täsirli saýlamaly?

Materiallary saýlamakda, ellikleriň ulanylyşyna we zerur öndürijilige görä degişli materiallary saýlap bileris.Dürli materiallaryň dürli häsiýetleri bar, meselem, lateks ellikleri gowy çeýeligi we berkligi, poliwinil hlorid ellikleriniň güýçli himiki garşylygy, nitril ellikleriň ýagy gowy garşylygy we çözüji garşylygy bar.Ululygy saýlamak nukdaýnazaryndan ellerimiziň ululygyna görä dogry ellikleri saýlamaly, gaty uly ýa-da gaty kiçi elleriň çeýeligine we rahatlygyna täsir eder.Şonuň üçin ellikleriň geýilmegine amatly we gowy gorag täsirine eýe bolmak üçin ellerimiziň ululygyna görä degişli ellik ölçegini saýlamalydyrys.

Ulanylanda nämä üns bermelidigiňizi bilýärsiňizmi?çydamlyellik?

Ilki bilen, ony ulanmazdan ozal ellikleriň ulanmaga laýykdygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.Soňra arassa, gury ellere ellik dakyň.Ikinjiden, ellikleriň ýyrtylmandygyny ýa-da zaýalanmandygyny anyklamaly we ýagdaýy gowy bolanda geýmeli.Mundan başga-da, ellikler göni gün şöhlesinden ýa-da çygly ýa-da çygly ýerlerde saklanmalydyr.

主 图 _1

Aboveokardaky paýlaşma size kömek eder diýip umyt edýär.Lianyungang Sonice Industry Co., Ltd., kesilen ellik önümlerini öndürmäge we üpjün etmäge ygrarly, ýöne ýokary hilli kepillik we hil hyzmaty bilen baglanyşykly dürli görnüşleri açdy.Bu, köp ugurlarda ellerimizi goramagy umyt edip, markamyzyň web sahypasydyr.(https://www.sonicesafety.com/)


Iş wagty: 26-2023-nji dekabry